اندازه گیری تست نرم افزار

معیارهای تست نرم افزار مجموعه از معیار های کمی است که برای تخمین پیشرفت ، کیفیت ، بهره وری و سلامت فرآیند تست نرم افزار استفاده می شود. هدف از معیارهای تست نرم افزار ، بهبود کارایی و اثربخشی در فرآیند تست و کمک به تصمیم گیری بهتر با ارائه داده های مطمئن در مورد فرآیند تست است.
متریک از نظر کمی درجه ای را که یک سیستم یا یک مولفه یا یک فرآیند از ویژگی مشخصی برخوردار است را تعریف می کند. مثال ایده آل برای درک معیارها ، مسافت پیموده شده هفتگی یک ماشین در مقایسه با مسافت پیموده شده ایده آل آن است که توسط سازنده توصیه می شود.

software testing measurment

معیار های تست نرم افزار در واقع بهره وری و کارآمدی یک فرایند تست نرم افزار را بهبود می بخشند همچنين معیارهای اندازه گیری تست نرم افزار ، بیانگر کمی از ظرفیت ، بعد ، مقدار یا اندازه برخی از ویژگی های یک فرآیند یا محصول است.

 • مفاهیمی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از
 • متریک تست نرم افزار چیست؟
 • چرا معیارهای آزمون مهم هستند؟
 • انواع معیارهای آزمون
 • معیارهای آزمون دستی
 • چرخه عمر معیارهای آزمون
 • نحوه محاسبه متریک تست
 • نمونه ای از تست متریک
 • گالسوری معیارهای تست

چرا اندازه گیری تست نرم افزار مهم است؟

“ما نمی توانیم آنچه را که نمی توانیم اندازه بگیریم بهبود ببخشیم” و Metrics Test به ما کمک می کند تا دقیقا همان کار را انجام دهیم.

 • اتخاذ تصمیم برای فاز بعدی فعالیت ها
 • ارائه ی مستنداتی که ادعاهای مطرح شده بر اساس این اندازه گیری ها را اثبات کند یا پیش بینی کند.
 • ایجاد یک درک متقابل از بهبود های مورد نیاز
 • اتخاذ یک تصمیم یا اعمال یک فرایند یا اعمال یک تکنولوژی جدید

 

انواع تست متریک :

 • انواع تست متریک معیار های فرایند: برای بهبود بهره وری فرآیند SDLC) چرخه عمر توسعه نرم افزار) مورد استفاده قرار گیرد
 • معیار های محصول: این معیار با کیفیت محصول نهایی (نرم افزار) سرو کار دارد
 • متریک های پروژه: می توان از آن برای اندازه گیری کارایی تیم پروژه یا هر ابزار آزمایشی که توسط اعضای تیم استفاده می شود ، استفاده کرد.

 

شناسایی معیارهای آزمایش صحیح بسیار مهم است. قبل از شناسایی معیارهای آزمون باید موارد کمی را در نظر گرفت:

 • جهت آماده سازی معیار، ابتدا مخاطبان متناسب با آن معیار را جمع آوری کنید
 • هدف را برای معیارها مشخص کنید
 • تمام معیارهای مربوطه را بر اساس نیازهای پروژه معرفی کنید
 • جنبه های مرتبط با مزایای هزینه هر یک از معیارها و مراحل چرخه حیات پروژه را که منجر به حداکثر بازده می شود ، تجزیه و تحلیل کنید.

 

معیار های تست دستی:

در مهندسی نرم افزار ، معیارهای آزمون دستی در دو كلاس طبقه بندی می شوند.

معیار های تست دستی

 

معیارهای پایه، شامل داده های خام جمع آوری شده توسط Analyst Test در هنگام توسعه و اجرای تست کیس ها می باشد.(# مورد آزمون اجرا شده ، # مورد آزمون)

در حالی که معیارهای محاسبه شده از داده های جمع آوری شده در معیارهای پایه گرفته شده است. معیارهای محاسبه شده  معمولا توسط مدیر آزمون برای گزارش دهی آزمایش دنبال می شوند مثل درصد تکمیل آزمون و Test Coverage
بسته به نوع پروژه یا بیزینس مدل معیار های مهم شامل موارد زیر می شوند.

 • Test case execution productivity metrics
 • Test case preparation productivity metrics
 • Defect metrics
 • Defects by priority
 • Defects by severity
 • Defect slippage ratio

Test Metrics Life Cycle

Different stages of Metrics life cycle Steps during each stage
 • Analysis
 • Identification of the Metrics
 • Define the identified QA Metrics
 • Communicate
 • Explain the need for metric to stakeholder and testing team
 • Educate the testing team about the data points to need to be captured for processing the metric
 • Evaluation
 • Capture and verify the data
 • Calculating the metrics value using the data captured
 • Report
 • Develop the report with an effective conclusion
 • Distribute the report to the stakeholder and respective representative
 • Take feedback from stakeholder

How to calculate Test Metric

Sr# Steps to test metrics Example
1 Identify the key software testing processes to be measured
 • Testing progress tracking process
2 In this Step, the tester uses the data as a baseline to define the metrics
 • The number of test cases planned to be executed per day
3 Determination of the information to be followed, a frequency of tracking and the person responsible
 • The actual test execution per day will be captured by the test manager at the end of the day
4 Effective calculation, management, and interpretation of the defined metrics
 • The actual test cases executed per day
5 Identify the areas of improvement depending on the interpretation of defined metrics
 • The Test Case execution falls below the goal set, we need to investigate the reason and suggest the improvement measures

Example of Test Metric

To understand how to calculate the test metrics, we will see an example of a percentage test case executed.

To obtain the execution status of the test cases in percentage, we use the formula.

Percentage test cases executed= (No of test cases executed/ Total no of test cases written) X 100

Likewise, you can calculate for other parameters like test cases not executed, test cases passed, test cases failed, test cases blocked, etc.

Test Metrics Glossary

 • Rework Effort Ratio = (Actual rework efforts spent in that phase/ total actual efforts spent in that phase) X 100
 • Requirement Creep = ( Total number of requirements added/No of initial requirements)X100
 • Schedule Variance = ( Actual efforts – estimated efforts ) / Estimated Efforts) X 100
 • Cost of finding a defect in testing = ( Total effort spent on testing/ defects found in testing)
 • Schedule slippage = (Actual end date – Estimated end date) / (Planned End Date – Planned Start Date) X 100
 • Passed Test Cases Percentage = (Number of Passed Tests/Total number of tests executed) X 100
 • Failed Test Cases Percentage = (Number of Failed Tests/Total number of tests executed) X 100
 • Blocked Test Cases Percentage = (Number of Blocked Tests/Total number of tests executed) X 100
 • Fixed Defects Percentage = (Defects Fixed/Defects Reported) X 100
 • Accepted Defects Percentage = (Defects Accepted as Valid by Dev Team /Total Defects Reported) X 100
 • Defects Deferred Percentage = (Defects deferred for future releases /Total Defects Reported) X 100
 • Critical Defects Percentage = (Critical Defects / Total Defects Reported) X 100
 • Average time for a development team to repair defects = (Total time taken for bugfixes/Number of bugs)
 • Number of tests run per time period = Number of tests run/Total time
 • Test design efficiency = Number of tests designed /Total time
 • Test review efficiency = Number of tests reviewed /Total time
 • Bug find rote or Number of defects per test hour = Total number of defects/Total number of test hours

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *