مقياس بلوغ اجتماعی رائو | آزمون روانشناسی رائو | بلوغ اجتماعی رایو | نالینی رائو


مقياس بلوغ اجتماعی رائو

نياز مبرم به يك مقياس عملي براي ارزيابي پي آمدهاي بلوغ جمعيت مدرسه رو، به بهترين صورت از طريق توجه به تعداد كم اين ابزار ضروري اندازه گيري، قابل تخمين است. اين مقياس بلوغ اجتماعي براي رسيدن به دو هدف عملي طراحي شده است اول رسيدن به يك زمينه نظري بودكه چشم انداز تامين يك مفهوم عملياتي بلوغ اجتماعي با توجه به جنبه هاي اجتماعي و فردي را دارد. هدف دوم وعملي تر، ساختن يك مقياس دقيق وقابل اتكاي بلوغ اجتماعي بوده است كه قابل كاربرد براي يك كودك عادي دبستاني باشد. مقياس بلوغ اجتماعي واينلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالين از كوشش هاي اوليه دراين زمينه اند. كه براي هدف خاص كاربرد در درمانگا ههاي روانپزشكي وبراي مقاصد درمانگاهي طراحي گرديده اند. بنابراين دليل دوم بيشتر ناشي از نياز خاص تشخيص اين پديده بلوغ اجتماعي بصورت يك پي آمد طبيعي وكاملا ضروري رشد وتكامل كودك است تا يك نشانه مرضي.

نمره گذاری مقياس بلوغ اجتماعی رائو

از نود سوال پرسشنامه فرم نهائي 23 سوال به صورت مثبت و67 سوال به صورت منفي بيان شده است. در سوالهاي مثبت براي كاملا موافق 4، موافق 3، مخالف2 وكاملا مخالف1 و در سوالهاي منفي به ترتيب عكس يعني براي كاملا موافق 1، موافق2 ، مخالف 3 و كاملا مخالف 4 داده مي شود. براي محاسبه نمره هر يك از مقياسهاي فرعي مي توان از صفحه نمره گذاري ارائه شده درصفحه 34 استفاده نمود، وزنهاي هر يك از سوالها را به ترتيب در سطرهاي صفحه نمره گذاري وارد مي كنيم. درخانه هايي كه علامت مثبت ( + ) وجود دارد وزن پاسخها بصورت مستقيم ( 4، 3، 2، 1 ) ودر جاهاي بدون علامت به صورت معكوس ( 1، 2، 3، 4 ) محاسبه مي كنيم ازجمع هر يك از ستونها نمرات مقياسهاي فرعي وازجمع ستونهاي 1، 4و 7 نمره كفايت شخصي وستونهاي 2، 5 و 8 نمره كفايت ميان فردي واز جمع ستونهاي 3، 6، 9 نمره كفايت اجتماعي حاصل مي شود ونمره كل بلوغ اجتماعي آزمودني با جمع نمودن نمرات كفايت شخصي، ميان فردي واجتماعي به دست مي آيدو سپس با مراجعه به جداول نرم، نمره فرد تفسير مي شود.

پايائی مقياس بلوغ اجتماعی رائو

شكل نهائي نود سوال مقياس بلوغ اجتماعي روي نمونه اي مركب از 180 دانش آموز براي دوبار با فاصله چهار تا پنج هفته اجرا شد اين نمونه شامل آزمودني هاي دوره متوسطه از كلاس هاي هشتم، نهم ودهم بودند. اين يكصدو هشتاد نفر به نسبت كلاس وجنس به مساوي تقسيم شده بودند. ونماينده انواع مديريت ها ومدارس، در مورد تركيب جنس دانش آموزان بودند. نمرات بدست آمده از دو اجرا تفاوت آماري معناداري نداشتند. ميانگين ها وانحراف استانداردها در ضميمه الف جدول 4 آمده است. همبستگي نمرات تمام مقياس هاي فرعي اجراي اول با نمرات تمام مقياس هاي فرعي اجراي دوم بدست آمد. ضرائب همبستگي در زير مي آيد.

به همراه نحوه محاسبه، جواب امتیاز ها و جدول پاسخ

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقياس بلوغ اجتماعی رائو ( RSMS )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *