پرسشنامه ارزشهای شخصیتی (P.V.Q) | آزمون ارزشهای شخصیتی (P.V.Q) | انواع ارزشها | شخصیت شناسی | آزمون شخصیت شناسی | ارزشهای مذهبی | ارزشهای اقتصادی


پرسشنامه ارزشهای شخصیتی (P.V.Q)

در دوره ای از تاریخ روان سنجی، عقیده بر این بود که نگرش های اجتماعی شامل چندین ماهیت است نمی توان آنها را شناخت و اندازه گیری کرد. مردم مطمئن بودند که تنها روان سنجی که توانست این اندازه گیری را انجام دهد ، ترستون (1959،Turstone) بود . حدود قرن بیستم از زمانی که ترستون ،این دیدگاه را ارائه داد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در مفهوم ارزش و اندازه گیری آن رخ داده است . در حال حاضر ، ارزش ها متفاوت از نگرشها و باورها مورد بررسی قرار می گیرند . آنها یگانه بعد انگیزشی را تشکیل می دهند، اگرچه این زمان هیچ کدام از روان شناسان اجتماعی در تعریف ارزش ، هم رأی نیستند. اغلب آنها بر این عقیده اند که ارزش .مفهومی مطلوب از هدفها، آرزوها، غایت ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می سازد .

مواردی که در پرسشنامه ارزش های شخصیتی مورد بررسی قرار میگیرد:

  • ارزش مذهبی
  • ارزش اجتماعی
  • ارزش مردمی
  • ارزش زیبایی شناختی
  • ارزش اقتصادی
  • ارزش دانش
  • ارزش لذت جویانه
  • ارزش قدرت
  • ارزش وجهۀخانوادگی
  • ارزش سلامتی
تعریف هر یک از ارزشهایی که در PVQ آمده ، به صورت کامل در این فایل آورده شده است.

اعتبار از طریق همبستگی

اگرچه می گویند ضرایب اعتبار فریبنده هستند و نباید آنها را پذیرفت ،اما ثابت شده شاخص های اعتبار مفید هستند ، به شرطی که ناهمگنی نمونه و دیگر عوامل در بدست آوردن آنها حفظ شود. اعتبار PVQ از طریق سلسله ارزشهای نمونه از 20 دانشجوی روانشناسی دوره لیسانس سال های بالا به دو روش به دست آمد. آنها ابتدا PVQ را اجرا کردند و سپس از آنها خواسته شد ارزشهای ده گانه را رتبه بندی کنند. 10 ارزش بر طبق مفاهیم PVQ به طور عملیاتی تعریف شدند. دو سلسله مراتب به هم منطبق شدند رتبه ضریب همبستگی 64/0 به دست آمد. این همبستگی در سطح 5%معنادار است (8=df). بنابراین می توان گفت که PVQ ابزار کاملاً معتبری است که سلسله مراتب ارزشهای یک گروه را تعیین می کند. در اینجا ممکن است اظهار شود که مدارک بالا از اعتبار PVQ ، کاملاً قوی است.

"پایایی"

به طور کلی یک ابزار به عنوان نسبت واریانس واقعی به واریانس بدست آمده نمره ها (Guilford) تعریف می شود. مؤلفۀ خطای واریانس نمره ها با ابزار کاملاً پایا صفر است و هیچ خطایی در اندازه گیری نیست. بنابراین پایایی یکی از مهمترین ویژگیهای یک ابزار است که نشان می دهد یک ابزار موقع اندازه گیری تا چه حد دقیق عمل می کند. دو شاخص پایایی PVQمشخص شد. اول این که پایایی آن توسط روش Hoyt با استفاده از تحلیل واریانس که همانند روش کودر ریچاردسون (Kuder Richardson) مؤثر ولی کم زحمت تر بود، تعیین شد. ثانیاً پایایی آزمون- آزمون مجدد که یکی با فاصله 11 ماه و دیگری بعد از دو ماه دیگر انجام شد، آن را تعیین کرد. بنابراین در حال حاضر ،سه همبستگی پایایی برای PVQ موجود است و در جدول شماره 4 نشان داده شده است.

به همراه نحوه محاسبه، جواب امتیاز ها و جدول پاسخ

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه ارزشهای شخصیتی (P.V.Q)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *