پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه Standard questionnaire for diagnosing ADHD with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (1391) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 35 سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت پذیری و سازماندهی، حرکات غیر هدفمند، همکاری با دیگران و تکانشوری می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (از حواس پرتی و خیال پردازی رنج می برد) به سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 35 گویه ای پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش سواری (1391) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش سواری (1391) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری