پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون 2008- فرم کوتاه Academic Flow Questionnaire

پرسشنامه شیفتگی تحصیلی توسط مارتین و جکسون (2008) به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جلیلی و همکاران (1396) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (زمانی که من در فعالیت تحصیلی شرکت میکنم احساس میکنم از کفایت لازم برای انجام فعالیتهایی که نیازمند توانایی بالاست، برخوردارم) به سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از شیفتگی تحصیلی در دانشجویان نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 9 گویه ای پرسشنامه شیفتگی تحصیلی در دانشجویان می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش جلیلی و همکاران (1396) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش جلیلی و همکاران (1396) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری