پرسشنامه SCL90 آزمون - نمره گذاري آزمون90 -SCL - پايائي  آزمون90 -SCL - اعتبارآزمون90 -SCL - کليد تست 90-SCL


پرسشنامه آزمون SCL90:

  اين آزمون شامل 90 سؤال براي ارزشيابي علائم رواني است که به وسيله پاسخگو گزارش مي شود. و اولين بار براي نشان دادن جنبه هاي روان شناختي بيماران جسمي و رواني طرح ريزي گرديده است. فرم اوليه آزمون توسط درگوتيس ، ليپمنو کووي (1973)معرفي شدو بر اساس تجربيات باليني وتجزيه و تحليل هاي روانسنجي از آن، مورد تجديد نظر قرار گرفت و فرم نهائي آن تهيه گرديد ( در گوتيس ، ويکلزوراک، 1976).

نمره گذاري آزمون90 -SCL:

اولين مرحله در نمره گذاري اين آزمون انتقال 90 سؤال به فرم مخصوص پاسخ ها است . مرحله بعدي به دست آوردن جمع ضرائب ناراحتي براي هر يک از ابعاد 9 گانه و سؤالات اضافي آزمون مي باشد . اين کار باجمع زدن کليه شماره هاي غير  از صفر هر بعد انجام مي شود. درسومين مرحله ميزان جمع ناراحتي هر بعد را به استثناي سؤالات اضافي بر تعداد سؤالات آن بعد تقسيم نموده اين عمليات راتا دو رقم  اعشار ادامه مي دهيم . در نتيجه نمره خام هر يک از ابعاد به دست خواهد آمد .در مرحله چهارم جمع کل ضرائب  ناراحتي براي علائم ابعاد 9 گانه و سؤالات  اضافي را محاسبه نموده ، عدد حاصل را بر 90 تقسيم مي کنيم تامعيار کلي علائم مرضي (يعني GSI) به دست مي آيد. در مرحله بعد بايد تعداد جوراب هاي مثبت علائم يعني جواب هايي که غير از صفر گرفته اند شمارش مي شوند تا جمع علائم مرضي (يعني PSI) به دست آيد.  

پايائي  آزمون90 -SCL:

سنجش پايائي  ابعاد 9 گانه اين آزمون از دو روش محاسبه پايائي به روش آزمون مجدد صورت گرفته است . براي محاسبه ثبات دروني آزمون که بر روي 219 نفر داوطلب در ايالات متحده در جهت سنجش ثبات و يکنواختي سئوالات انجام گرديد از ضرايب آلفا و کودر ريچارد سون 20 استفاده شده . نتايج تمام ضرايب به دست آمده براي 9 بعد کاملاً رضايت بخش بوده است . بيشترين همبستگي مربوط به بعد افسردگي با 9% و کمترين آنها روان پريشي با 77% بوده است. (دراگوتيس، ريکلزوراک 1976 ).

در قالب فایل word و بدون هیچ گونه واترمارک

نظرات و سوالات قبل خرید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید!